Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWNIKA STRONY INTERNETOWEJ

 1. PREAMBUŁA
 1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej, zwany będzie dalej: Ogólne warunki”.
 2. 2. Każdy użytkownik z chwila podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania i akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 5. Zabrania się nieupoważnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszyć m. in. Prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 6. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący adres email: biuro@goprice.ai.
 1. DEFINICJE
 1. Strona internetowa – narzędzie, o nazwie: goprice.ai, służące do świadczenia usług elektronicznych;
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;
 3. Warunki – zbiór wszystkich postanowień m. in. Niniejszych Ogólnych warunków, zasad polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania ze sklepu internetowego oraz wszystkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta,
 4. Właściciel – podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową, mianowicie: Wiselabs Sp. z o.o. z siedzibą przy: ul. Stanisława Sulimy 1/266, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS:  , NIP:
 1. Zakres warunków
 1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie z poniższymi Ogólnymi warunkami.
 2. Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystane jedynie do celów informacyjnych.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu do usług oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.
 1. Zasady korzystania ze strony internetowej
 1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dodatkowych zmian treści, zwartość niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:
 1. Treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;
 2. Każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.
 1. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących cześć strony internetowej.
 2. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu procesów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 3. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:
 1. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
 2. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
 3. do celów związanych z wyrządzeniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiekolwiek szkody;
 4. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Ogólnymi warunkami;
 5. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczonych do zbiorczej kategorii SPAM;
 6. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.
 1. COOKIES
 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m. in. W celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjnych, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one na zidentyfikowanie osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięci przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane na dłuży czas.
 4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalone przez Właściciela.
 5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcjia cookiest jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia przeglądarki.
 8. Warto pamiętać, ze blokowanie lub usuwanie plików cookiest może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
 1. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczone w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
 2. Rozpoznawania użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
 3. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;
 4. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: plików cookies, adresów IP i informacje, o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkownika witryny;
 5. Dostosowania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
 6. Zbierania informacja statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszenia witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.
 1. Linki zewnętrzne
 1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są podawane wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.
 1. Poszanowanie własności intelektualnej
 1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na stronie internetowej (zwane łącznie: „Znakami”), stanowią znaki towarowe właściciela.
 3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani żadnej innej formie.
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkownika. Szczególnie informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.
 1. Ograniczenia odpowiedzialności
 1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuacje finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
 2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
 3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyrażanej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.
 4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej korzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m. in. Za utratę danych lub usług.
 5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczane na stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długotrwało niedostępna.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane na stronie internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej.
 8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi.
 9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m. in. Odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.
 1. Stosunek do zawartych umów
 1. Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowiące kompletna i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania ze strony internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępujące wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych Ogólnych warunków.
 1. Zmiana warunków strony internetowej
 1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Warunków ogólnych, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać Użytkownika od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków, o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.
 3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków strony internetowej.
 1. Rozwiązywanie sporów
 1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym.
 2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Właściciela.
 1. Podstawa prawna
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się odpowiednio przepisy odpowiedzialności ustaw dotyczących prawa telekomunikacyjnego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w których ma miejsce siedziba Właściciela strony internetowej.
Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.
Skip to content